Hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999